Individuele coaching

Coaching is één van de meest flexibele en op individuele leerbehoefte toegesneden leervormen.
Flexibel omdat tijd en plaats kwesties zijn van gezamenlijk overleg. Toegesneden op de individuele leerbehoefte omdat alle invalshoeken en leermiddelen, maar één doel hebben: het volledig tegemoet komen aan de leerbehoefte van de coachee.
Coaching kan dan ook ingezet worden bij een breed scala aan leervragen. Zo kan het gaan om het verwerven van een diepergaand zelfinzicht en ook om het aanleren van een aantal concrete vaardigheden.
De leervraag kan afkomstig zijn vanuit de coachee en ook vanuit de leidinggevende, aangeboden als leerfaciliteit.

Coachingsproces
Het coachingsproces, zoals wij dat vorm geven, omvat steeds vier fasen. We beginnen met een focus en inventarisatie van de concrete ervaring; wat speelt er, waar loopt de coachee concreet tegenaan in termen van de leervraag. Vervolgens speelt het leren reflecteren, het bewust worden van de achtergronden en processen die een rol spelen in de betrokken problematiek. Deze reflectie leidt tot inzicht. Inzicht dat soms de vorm kan hebben van ‘ het kwartje dat valt’, soms ook afkomstig uit modellen en de praktijkervaring van de coach.
In het coachingsproces ligt het focus daarna op de concrete actie. Tot welke verandering in aanpak en gedrag leidt het verworven inzicht. Hierin past ook het oefenen met ‘nieuw’ gedrag.

Hoe gaan wij te werk
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek, geeft u aan wat uw leerbehoefte is. De coach geeft vervolgens aan wat zij of hij daarin kan betekenen. In hoofdlijnen nemen we de aanpak door.
In het geval dat de coachingvraag ook afkomstig is van uw leidinggevende vindt er een kennismaking gesprek plaats tussen leidinggevende coachee en coach. Hierin komen naast de leerpunten, de complexiteit en mogelijke gevoeligheden van de werksituatie aan de orde evenals thema’s als zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
Op basis van dit gesprek doen wij een schriftelijk voorstel, met doelstelling en aanpak, waaronder het aantal sessies en de kosten.